วิสัยทัศน์ พันธกิจ

   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

รร.jpg

          เด็กในวัยเรียนทุกคนได้เรียนอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ระบบบริหาร

มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการดำรงชีวิต

พันธกิจ (Mission)

1.   สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง

2.   จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน

3.   พัฒนาระบบบริหารโดยหลักธรรมาภิบาล

4.   พัฒนาผู้ให้มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต


images.jpg


Comments